Warsztaty

 

CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA

ul. Kaprysowa 2, 20–843 Lublin, tel. fax (081) 53 465 83,

e-mail: lublin@klanza.org.pl

 

FILIA W RZESZOWIE

ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów,
www: rzeszow.klanza.eu    e-mail:
rzeszow@klanza.org.pl

Zaprasza na warsztaty:

Od roku szkolnego 2018/2019 na warsztaty można się zapisać poprzez  formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/1PA651NypkOxcyHzqYZolm0Bc005v4814gJkMr5M1hns/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1VknBEb7ZrKptcG8rS9Jkc34kKs1krCyH9qsz72I6S3nZExiKoEuYXi9U.

Po uzupełnieniu i wysłaniu formularza uczestnik otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia pod wskazany adres e-mail.

1. Uczestnik po potwierdzeniu otrzymania Jego formularza, wpłaca kwotę określoną przez Organizatora na konto: 44 1600 1462 1812 7371 1000 0001 wpisując w tytule: nazwę warsztatów , imię i nazwisko,

2. Dokonując zapisu do udziału w warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Organizator nie przekazuje danych osobowych partnerom lub patronom zewnętrznym. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody, nie będzie zapisany na warsztaty.

3. Na szkolenie zapisywane będą tylko i wyłącznie te osoby, które po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania formularza wniosą opłatę na konto za wybrane warsztaty.

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach bez podania przyczyny nie później niż 10 dni przed terminem warsztatów. Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

5. Uczestnik, który zgłosi rezygnację na mniej niż 10 dni przed terminem warsztatów, na które dokonał wpłaty, nie otrzyma zwrotów poniesionych kosztów. Osoba ta jest zobowiązana do wyznaczenia osoby na swoje miejsce i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora lub ma prawo do uczestnictwa w innych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie.

6. W przypadku, kiedy warsztaty zostaną odwołane przez Organizatora np. z powodu niewystarczającej liczby uczestników, koszty poniesione przez Uczestników zostaną im zwrócone w terminie 7 dni od daty planowanego warsztatu.

7. Zwrot kosztów warsztatu następuje w takiej samej formie, w jakiej była dokonywana wpłata.

8. Do każdej wpłaty na konto wystawiamy fakturę tydzień przed planowanymi warsztatami na nazwisko osoby wpłacającej. Faktury będzie można odebrać w dniu warsztatów. W razie innego nabywcy lub innej formy płatności prosimy to uzgodnić drogą emailową.

9. Jeżeli za szkolenie płaci placówka, niezbędne jest potwierdzenie dyrekcji drogą mailową o pokryciu kosztów szkolenia oraz zgoda na wystawienie faktury na placówkę.
W przypadku wpłat dokonywanych przez placówkę prosimy w treści przelewu podać tytuł szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Faktury wystawiamy z datą wpływu pieniędzy na konto.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA realizuje wymogi wytyczone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”). Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA ul. Kaprysowa 2, 20–834 Lublin - Koło w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów, posługujące się numerem NIP 946-11-83 262  zwanym dalej KLANZA.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rzeszow@klanza.org.pl i/lub lublin@klanza.org.pl

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych drogą elektroniczną:        e-mail: rzeszow@klanza.org.pl i/lub lublin@klanza.org.pl

2. Przetwarzaniu podlegać będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,  miejsce i data urodzenia (w celu wystawienia zaświadczeń).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji warsztatów, a po tym okresie dla celów ewaluacyjnych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

4. Na podstawie przedstawionych danych tworzone będą listy uczestników szkoleń/warsztatów oraz wystawiamy stosowne zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające udział ww. formach.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisu na warsztaty. Brak podania danych osobowych będzie skutkować niemożliwością zawarcia i wykonania zadania.

8. Informujemy, iż odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w toku kontroli również uprawnione organy administracji publicznej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

„Kiedy słowo rani, czyli o hejcie i mowie nienawiści”

Warsztaty skierowane do osób pracujących z młodzieżą - nauczycieli, wychowawców, opiekunów oraz osób, które chcą znaleźć twórcze sposoby na prowadzenie zajęć o tematyce agresji słownej. Uczestnik będzie miał możliwość poznania, czym są hejt oraz mowa nienawiści, jakie są ich podłoża oraz sposoby przeciwdziałania. Zaproponowane ćwiczenia i techniki będą opierały się na problematyzowaniu zjawiska, ale również na dialogu, wyzwalaniu empatii i budowaniu pozytywnych relacji. Warsztaty pomogą uczestnikom zarówno przygotować doraźne zajęcia o tematyce przemocy słownej, jak i stosować ideę porozumienia bez przemocy w codziennej pracy.

 

Autorka i prowadząca: Dominika Zawadzka

Ilość godzin: 5

Miejsce: PSPiA KLANZA, ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów

NOWOŚĆ

PILOTAŻ

2.03.2019r

(sobota)

 

Cena: 50 zł,

(członkowie

PSPiA KLANZA

40 zł)

„PLĄSY, HARCE ORAZ TWÓRCZE DZIAŁANIA
INSPIROWANE LEGENDAMI I PRAWDĄ”

Dzieci są ciekawe świata i pełne energii. Te warsztaty wskażą nauczycielom i wychowawcom drogę do zaspokojenia potrzeb młodych umysłów. Tajemnicze wynalazki, legendy i ciekawostki z życia słynnych ludzi oraz czarnoksiężników spełnią ich oczekiwania dotyczące poznania wielu tajemnic. Będzie też czas na rozwiązywanie łamigłówek, rozwijających zabaw matematycznych, zagadek oraz swoje pomysły i odkrycia. Własnoręcznie wykonane prace usprawnią dłonie i będą zachwycać. Natomiast potrzebę ruchu rozwiniemy w energicznych, prostych tańcach inspirowanych melodiami z dawnych czasów: w tańcu gwiazd, piratów, skaczących groszków, koników, a także w figlarnym pląsie rozbójników. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic, pracowników placówek oświatowych, domów kultury, studentów.

 

Autorka i prowadząca: Joanna Trygar-Polak

Ilość godzin: 5

Miejsce: do uzgodnienia

NOWOŚĆ

PILOTAŻ

9.03.2019r

(sobota)

 

Cena: 50 zł,

(członkowie

PSPiA KLANZA

40 zł)

TWÓRCZO I KREATYWNIE W DZIAŁANIU

- metoda KLANZY z elementami dramy stosowanej w pracy z dziećmi i młodzieżą”

Warsztaty adresowane są do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, które poszukują twórczych i kreatywnych pomysłów na zajęcia umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Warsztaty zostaną przeprowadzane w oparciu o metodę KLANZY oraz elementy metody dramy stosowanej. Zastosowane aktywne ćwiczenia, techniki oraz rozgrzewki dramowe pozwolą  na stworzenie przestrzeni do spontanicznego poszukiwania inspiracji na twórcze i kreatywne zajęcia aktywnie włączające dzieci i młodzież do prospołecznego działania oraz rozwijania pro-obywatelskiej postawy. Poruszana podczas warsztatów tematyka będzie nawiązywała do bieżących problemów z jakimi borykają się młodzi ludzie oraz innowacyjnych metod ich rozwiązywania i profilaktyki. Warsztaty będą prowadzone w oparciu o cykl Kolba, dzięki czemu uczestnicy będą mogli doświadczyć metody i techniki  rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Uczestnicy warsztatów poznają przez własne doświadczenie w jaki sposób zintegrować grupę, otworzyć się na nowości, pobudzić kreatywność własną i innych poprzez spontaniczne działania. Proponowane ćwiczenia pozwolą przyjrzeć się relacjom panującym w grupie, problemom jakie w niej występują a pobudzenie kreatywności przyczyni się do twórczego rozwiązania problemów adekwatnych do potrzeb i możliwości grupy.  Ponadto pozwoli na rozwijanie pasji i zainteresowań, rozwój empatii, rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

 

Autorki i prowadzące: Magdalena Dec, Małgorzata Grabek

Ilość godzin: 10

Miejsce: do uzgodnienia

 

 

16.03.2019r.

(sobota)

 

 

Cena: 100 zł,

(członkowie

PSPiA KLANZA

90 zł)

„PROSTE ZABAWY Z OSIKOWYMI PŁATKAMI NA WIOSNĘ”

Jesteś  osobą kreatywną,  nauczycielem, instruktorem, plastykiem, kreatywnym rodzicem pragnącym poznawać nowe techniki i surowce rękodzielnicze? Jeżeli tak, to zapraszamy Cię na warsztat. Będą to praktyczne zajęcia, w trakcie których poznasz oryginalne sposoby wykonywania dekoracji z wiórów osikowych. Oprócz teoretycznego zapoznania się z nową techniką rękodzielniczą, własnoręcznie, pod opieką instruktora wykonasz zachwycające ozdoby, takie jak; serca, kwiaty, anioły czy jajka. Nawiązują one swoim charakterem do ludowych tradycji zdobniczych i zabawkarskich. Technika pozwala na  rozwijanie zdolności artystycznych i kreatywności oraz sprzyja odkrywaniu osobistego potencjału twórczego. To  doskonała forma nauki tradycji, kontaktu z naturą i rozwoju zręczności manualnych.  Edukacja poprzez rękodzieło pobudza zmysły uczy pokory i cierpliwości.

 

Autorka i prowadząca: Jolanta Kaszyca;

Ilość godzin: 6

Miejsce: PSPiA KLANZA, ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów

 

PILOTAŻ

23.03.2019r.

(sobota)

 

Cena: 60 zł,

(członkowie

PSPiA KLANZA

50 zł)

„KILKA ROZWOJOWYCH INSPIRACJI
DROGĄ DO EFEKTYWNEJ ANIMACJI”

Warsztaty adresowane są do nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz osób pracujących z grupą, w tym z dziećmi i młodzieżą, które poszukują pomysłów na własny rozwój oraz zwiększenie efektywności działań w zakresie prowadzenia animacji czasu wolnego.

Warsztaty są przeprowadzane w oparciu o metodę KLANZY oraz elementy treningu kompetencji społecznych. Stanowią inspirację do poszukiwania twórczych i zarazem nowych form pracy z grupą oraz doskonalenia własnych kompetencji społecznych. Całość prowadzona jest w oparciu o cykl Kolba, dzięki czemu uczestnicy mogą doświadczyć na sobie różnych sytuacji, zastanowić się, przeanalizować aż w końcu wprowadzić w życie - w swojej pracy. Proponowane ćwiczenia pozwolą przyjrzeć się relacjom panującym w grupie oraz wykorzystać jej potencjał w aktywnym działaniu. Przyczyni się także do rozwoju empatii, pasji i zainteresowań oraz kompetencji społecznych przydatnych w pracy animatora, a w tym: efektywnej komunikacji, współpracy oraz wystąpień publicznych.

 

Autorki: Magdalena Dec, Aneta Dereń, Małgorzata Grabek;

Prowadząca: Aneta Dereń,

Ilość godzin: 10

Miejsce: do uzgodnienia

 

 

23.03.2019r.

(sobota)

 

 

Cena: 100 zł,

(członkowie

PSPiA KLANZA

90 zł)

„PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ TRUDNYCH UCZNIA”

Warsztaty z zakresu kompetencji miękkich. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość uzupełnienia swoich umiejętności dydaktyczno-metodycznych o sprawdzone techniki komunikacyjne, które pozwalają na nawiązywanie efektywnych wychowawczo relacji nauczyciela z uczniem. Te same techniki propagowane przez nauczycieli  i stosowane przez samych uczniów dają realne szanse na zmniejszenie ryzyka występowania zachowań trudnych i ich eskalacji w środowisku szkolnym.

W programie zajęć ćwiczenia praktyczne na podbudowie teoretycznej: m.in. kwadrat komunikacyjny F.S. von Thuna, asertywna odmowa, radzenie sobie z krytyką i narzucaniem opinii, stopniowanie reakcji na agresję.

 

Autorka i prowadząca: Magdalena Stręk-Pióro;

Ilość godzin: 10

Miejsce: PSPiA KLANZA, ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów

 

PILOTAŻ

30.03.2019r.

(sobota)

 

Cena: 100 zł,

(członkowie

PSPiA KLANZA

90 zł)

„NA KRÓLEWSKIM dWORZE CZ. I”

Zajęcia przenoszą nas do epoki renesansu, sięgając w głąb polskiej kultury i tradycji. W programie 7 tańców z choreografią opartą na oryginalnych układach sprzed 500 lat! Wybrane dworskie tańce w prostych układach dla dzieci - tło epoki oraz pomysły na zajęcia plastyczne inspirowane etykietą dworską. Spodziewajcie się: harców wędrownych artystów, wesołych pląsów praczek dworskich, groźnych wojennych przytupów i wystrzałów. Nie obędzie się także bez dostojnych i nastrojowych tańców dla księżniczek i królewiczów! W więc czujcie się zaproszeni na królewską przygodę!

Przyjemność sprawią Wam propozycje plastyczne: oryginalne, proste do wykonania rekwizyty wzbogacające tańce. Poznacie nie tylko tło epoki, ale również tajemnice dam złotego wieku. Mile widziane długie spódnice i wygodne obuwie.

 

Autorki  i prowadzące: Joanna Trygar-Polak

Ilość godzin: 10

Miejsce: do uzgodnienia

06.04.2019r.

(sobota)

 

 

Cena: 100 zł,

(członkowie

PSPiA KLANZA

90 zł)

„TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA – ABBA”

Program warsztatów to nauka 12 grupowych układów tanecznych, tańców integracyjnych i zabaw inspirowanych przebojami szwedzkiej grupy ABBA. Podczas zajęć uczestnicy wykonają przybory do tańców i zabaw wykorzystując proste techniki plastyczne. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów. Ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia napięć, na które jesteśmy stale narażeni. Ponadto ruch jako środek ekspresji daje możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji.  Udział w warsztatach pozwoli oderwać się na kilka godzin od codziennych spraw i oddać się szaleństwu muzyki i tańca.

 

Autorka i prowadząca: Małgorzata Sikora;

Ilość godzin: 15

Miejsce: PP nr 4, Braci śniadeckich 18, Rzeszów

NOWOŚĆ!

12-13.04.2019r.

(piątek,sobota)

 

 

Cena: 160 zł,

(członkowie

PSPiA KLANZA

150 zł)

„METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ

– WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY”

Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy pracy z grupą w oparciu o Metodę KLANZY. Jest to powtarzalny sposób organizowania spotkań z grupą. Metodę KLANZY może stosować każdy, kto sprzyja rozwojowi grupy w podejmowaniu inicjatyw, poszukiwaniu rozwiązań, pomaga lecz nie wyręcza. Terenem naszego działania jest pedagogika, oddziaływania wychowawcze, ale nie tylko w stosunku do dzieci, także do młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Poprzez czynne uczestnictwo pozwalają poznać metody organizacji sytuacji początkowych w grupie, rozluźniające i integrujące, prowadzenia dyskusji, tańców integracyjnych, krótkich zabaw przy muzyce, scenariuszy imprez dla małych i dużych grup oraz techniki informacji zwrotnej.

 

Autorka: Zofia Zaorska;  Prowadząca:  Magdalena Stręk - Pióro;

Ilość godzin: 15

Miejsce: do uzgodnienia

 

11-12.05.2019r.

(sobota,niedziela)

 

 

Cena: 120 zł,

członkowie

PSPiA KLANZA

110zł)

„Polonista na topie”

Jak nauczyciel może oswoić smartphony, usprawnić uczenie gramatyki i zachęcić do czytania lektur? Odpowiedzi na te pytania dostarczają warsztaty adresowane do nauczycieli języka polskiego, którzy poszukują twórczych inspiracji do pracy dydaktycznej. Uczestnicy poznają metodę KLANZY i jej praktyczne wykorzystanie na lekcjach języka polskiego. Zapoznają się również z metodami aktywizującymi, nowoczesnymi technologiami i social mediami, a także z grami planszowymi oraz sposobami na kreatywne notatki.

Uczestnicy powinni na czas warsztatów zaopatrzyć się w smartphone lub tablet z dostępem do Internetu.

 

Autorka i prowadząca: Dominika Zawadzka

Ilość godzin: 5

Miejsce: PSPiA KLANZA, ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów

NOWOŚĆ!

PILOTAŻ

11.05.2019r.

(sobota)

 

Cena: 50 zł,

(członkowie

PSPiA KLANZA

40 zł)

„NA POGODĘ I DESZCZ - ZABAWY W PLENERZE I NIE TYLKO”

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową adresowane są do nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, młodzieżą. Uczestnicy poznają metody i formy pracy poprzez osobiste doświadczenia, pracując indywidualnie w parach lub grupach, uczą się wszechstronnego wykorzystania chusty animacyjnej, tunelu, jak pomalować twarz oraz poznają zabawy logiczne, które warto wykorzystać podczas zabaw plenerowych.

 

Autorki i prowadzące: Jolanta Kaszyca, Justyna Kaszyca;

Ilość godzin: 6

Miejsce: PSPiA KLANZA, ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów

8.06.2019 r.

(sobota)

 

Cena: 60 zł,

(członkowie

PSPiA KLANZA

50 zł)

2009 - 2010 Klanza Rzeszów   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków